GÜNCEL:
Rabia Çamdal

Rabia Çamdal

Yeni Köşe, Yeni KDV Yasası

2018 Yılının ilk çeyreğini tamamlamak üzere olduğumuz bu günlerde yeniden merhaba...

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz sayılarda "Kayseri Kadın Muhasebeciler Derneği " özel röportajıyla siz değerli okurlarla tanışma fırsatı yakalamıştık.

Sizlerden gelen bütün kıymetli yorum ve desteklerle devam eden çalışmalarımız, meslektaşlarımızın dönemsonu-dönembaşı işlemleri, KDV ve geçici vergi dönemlerinin de eklenmesi ile oldukça yoğun bir tempoda devam etmektedir.

Her ne kadar Nisan sayısına Kurumlar Vergisi Beyannamesi düzenlenmesi ve beyanı konusunu yakıştırsam da çiçeği burnunda KDV iadesi düzenleme yetkisinin SMMM’lere de verilmesi yasamızın tatlı heyecanını paylaşmayı daha uygun bulmaktayım.

29.03.2018 tarihinde TBMM genel kurulu plan bütçe komisyonunda görüşülerek yasalaşan değişiklik, KDV iade işlemlerini kolaylaştıran, imalatçıya, teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösterenlere KDV istisnası gibi kolaylıklar getirmiş oldu.

Bununla beraber kanuna göre, arsasını müteahhide veren arsa sahibi, bunun karşılığında sadece aldığı konut veya işyerleri için KDV ödeyecek.

Şüphesiz kanunun en dikkat çekici başlıklarından bir diğeri ise; ikinci el araç ticaretinde haksız KDV uygulamasına da son verilmesi.

Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle uğraşan mükelleflerin, mükellef olmayanlardan alarak vasfında esaslı değişiklik yapmadan sattığı ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazın tesliminde özel matrah uygulaması sağlanacak. Bu işlemlerde matrah ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olacak.

Belki de kanunda en heyecan verici başlık; Maliye Bakanlığınca, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere belli sınırlar dahilinde yapılacak iadeye dayanak teşkil edecek rapor düzenlettirme konusunda yetki verilecek. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, düzenledikleri raporun doğru olmaması halinde kesilecek cezalardan mükellefiyle birlikte sorumlu olacak.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde, katma değer vergisi iade incelemeleri grup başkanlığı kurulacak.

01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan iade raporu düzenleme yetkisinin bizlere de verilmesi kısmının içeriği aşağıdaki gibidir.

MADDE 25- 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 8/A maddesi eklenmiştir.

‘‘Serbest muhasebeci mali müşavirlere rapor düzenlettirme yetkisi ve sorumluluk MADDE 8/A- Maliye Bakanlığı, bu Kanun kapsamında yetki almış serbest muhasebeci mali müşavirlere, beyannamelerini imzaladıkları dönem ve mükelleflerle sınırlı olmak kaydıyla, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında yapılacak iadeye dayanak teşkil edecek rapor düzenlettirmeye, bu kapsamda rapor düzenleyecek serbest muhasebeci mali müşavirlerde aranacak nitelik ve şartlar ile rapor düzenlenebilecek iade türlerini ve azami iade tutarlarını tespite, rapor düzenleme yetkisini, belirleyeceği usul ve esaslara göre yapılan eğitimlere katılma ve başarılı olma şartına bağlamaya ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.


Serbest muhasebeci mali müşavirler, iadeye ilişkin düzenledikleri raporların doğru olmasından sorumludurlar. Düzenledikleri raporun doğru olmaması halinde, rapor kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.”

Kanun ile Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlere belirli sınırlar dahilinde yapılacak iadeye dayanak teşkil edecek rapor düzenlettirme yetkisi Maliye Bakanlığına verildi. Maliye Bakanlığı SMMM'lerin düzenleyeceği KDV İade raporu yetkisinin yetkinin kapsamı, mükellef, dönem, iade türü ve iade tutarını belirleyecek. Maliye Bakanlığı Rapor düzenlenebilecek iade türlerini ve iade tutarlarını belirlemeye de yetkili olacak. Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Düzenledikleri KDV İade Raporunun doğru olmaması halinde kesilecek cezalardan mükellef ile birlikte sorumlu olacak.

KDV İade Düzenleme yetkisi bütün SMMM'lere verilmeyebilir.

Maliye Bakanlığı KDV İade Raporu düzenleyecek Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerde aranacak nitelik ve şartları belirleyecek. KDV İade Raporu düzenleyecek Mali Müşavirin Öğrenim şartı, meslekteki kıdemi ve benzeri yetkinlik konularını da Maliye Bakanlığı belirleyecek. Buna göre KDV İade Raporu düzenleme yetkisi tüm Mali Müşavirleri kapsamayabilir

Özetle; aynı meslek grubuna dahil olduğumuz Yeminli Mali Müşavirlerle, ortak bir alanda buluşmak biz meslektaşlar için çok da yeni bir uygulama olmadığından dolayı bu yetkilerin düzenlenmiş olması meslektaşlarımız için yapıcı niteliktedir.

Biz genç meslektaşlar olarak meslek içinde birlik beraberlik ve düzen içinde işleyen her sistemden memnuniyet duyacak, motive olmaya devam edeceğiz.

Bu köşe yazısı 4383 kez okundu