GÜNCEL:
Rabia Çamdal

Rabia Çamdal

Vergi Affı Müjdesi

Vergi ve SGK affı gelmiş hoş gelmiş...

Bakanlar kurulu toplantısında karar alındı...

Vergi affı, imar barışı, öğrenci affı ve emekliye ikramiye gibi birçok düzenlemeyi içeren tasarı TBMM'ye sunuldu.

31 Mart 2018 tarihinden önceki borçları kapsayan ve başvuru tarihi 31 Temmuz 2018 tarihine kadar olan bir yapılandırma kabul edildi...

Milyonlarca vatandaşın; vergi ve vergi cezaları, bazı idari para cezaları, ecrimisil ile öğrenim ve katkı kredisi gibi bazı kamu alacakları, gümrük vergileri ve bu vergiye ilişkin idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer'i alacakları yeniden yapılandırılıyor.

- Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; 31 Mart 2018 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları yeni kanun tasarısıyla yapılandırılacak olan konuların en başında gelmekte. Uygulamaya geçilmesiyle birlikte detaylı inceleyecek olduğumuz yeni yapılandırma süreci ,bir çok yeni maddeyi de içeriğinde barındırıyor. Böylelikle yıllardır ödemesini düzenli ödeyebiliyorken huzurlu olan vatandaşın yanısıra , ödeme yapamayanların ızdırabı da sona eriyor.

Alınan bu kararın ekonomiyi destekleyici bir yaklaşım olmasından dolayı ,gayet yerinde ve bekleneni karşılayan bir durum olarak görüyorum.
Bilhassa ; yatırımcıların devletle olan ödeme süreçlerinden ziyade yatırımlarına konsantre olabilecekleri bir yaz döneminin de ekonomik istikrarı sağlayıcı yönde pozitif etkilerinin dönüşümünü görmek fazla uzun sürmeyecektir.

Öneminin küçümsenemez olduğunu düşündüğüm bir başka konu ile nacizane bir hatırlatmada bulunmak istiyorum.

Eksik Gün Belgeleri 2018 Yılı Mart Ayından İtibaren SGK’ya Verilmeyecek
Sirküler No: 2242

7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 67.inci maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86.ıncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve ücret ödenmeyen sigortalıların eksik gün nedeni ve eksik gün sayısı, işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesiyle beyan edilir. Sigortalıların otuz günden az çalıştıklarını gösteren eksik gün nedenleri ile bu nedenleri ispatlayan belgelerin şekli, içeriği, ekleri, ilgili olduğu dönemi, saklanması ve diğer hususlar Kurumca çıkarılan yönetmelikle belirlenir. 

Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin Kurumca istenilmesine rağmen ibraz edilmemesi veya ibraz edilen bilgi ve belgelerin geçerli sayılmaması halinde otuz günden az bildirilen sürelere ait aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi, yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde Kurumca re’sen düzenlenir ve muhteviyatı primler, bu Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.”

Söz konusu maddedeki değişlikler ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkalığının 13.04.218 tarih ve 51592363-010-E-2821150 sayılı genel yazısı ve 17.04.2018 tarihli duyurusu kapsamında;

1-) 2018 yılı Mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden başlamak üzere, hali hazırdaki uygulamada olduğu gibi, eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde belirtilmesi yeterli kabul edilecektir.

2-) Eksik çalışmaya ilişkin belgeler ilgili ay/aylar için düzenlenecek ancak Kuruma (SGK) verilmeyecektir.

3-) Söz konusu belgeler Kanunun 86 ncı maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen süreyle  (10 yıl) işverenlerce saklanacaktır.

4-) Eksik çalışmaya ilişkin bilgi ve belgelerin Kurumca istenilmesi halinde ibraz edilmesi ise zorunlu olacaktır.

5-) İlgili bilgi ve belgelerin Kurumca yapılan tebligata rağmen ibraz edilmemesi veya ibraz edilen bilgi ve belgelerin Kurumca belirlenecek usul ve esaslara uygun düzenlenmemiş olması halinde geçersiz sayılarak, Kanunun 86 ncı maddesinin beşinci fıkrasına göre işlem yapılacaktır.

Gündem kandilden sıcak ve taze çıkmış yeni yapılandırmayı vurgularken meslektaşlarıma her yeni işlem için , detay içerip özen gerektiren bütün çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.

Bu köşe yazısı 3486 kez okundu